Slovenské pôrodné cesty - ako dopadli

V bratislavskom KC Dunaji sa dňa 6.apríla 2017 konala diskusia Pôrod v 21. storočí, ktorá
svojimi zaujímavými hosťami a atraktívnou témou pritiahla takmer 180 návštevníkov. Ako
hostia sa predstavili klinická psychologička a dula Hana Celušáková, primár gynekologicko-
pôrodníckej kliniky v Trenčíne Peter Kaščák a predsedníčka o.z. Ženské kruhy Zuzana
Krišková. Počas diskusie sa otvárali naliehavé témy ako vysoké percento cisárskych rezov na
Slovensku, vykonávanie rutinných zásahov do pôrodného procesu ako vyvolávanie pôrodu, či
nástrih hrádze, no zároveň sme sa venovali mediálnemu a medzigeneračnému posolstvu
o pôrode, ktorý môže byť veľmi klamlivý. Pre jeho vyváženie sme sa venovali práve obrazu
prirodzeného pôrodu a procesom odohrávajúcim sa počas pôrodu v tele ženy. Diváčka
Monika zhodnotila, že diskusia im priniesla nový uhoľ pohľadu na pôrod: „Dozvedela som sa
že to nie je také zlé ako som čakala.“
Ďalším príspevkom tohto projektu bolo aj šírenie osvety medzi ženami bez pôrodnej
skúsenosti. Zameranie týchto aktivít malo dve podoby, jednou bolo zorganizovanie
workshopu pre študentov/ky psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave. Počas tohto workshopu sa 20 mladých nádejných psychologičiek zoznamovalo
so špecifikami prežívania ženy počas tehotenstva, pôrodu a v popôrodnom období. Najviac
ich zaujímala téma fyziológie pôrodu pri prirodzenom pôrode bez zbytočných zásahov
a interakcia medzi rodičkou a dieťaťom pri samotnom pôrodnom procese. Študentka Silvia
nám zhrnula, čo jej workshop priniesol: „Predtým som sa bála pôrodu, lebo som sa bála
bolesti, teraz chápem, že to nie je o bolesti, ale o tom ako sa k tomu celému pristupuje.“
Druhou podobou šírenia osvety bolo usporiadanie stretnutia pre ženy bez pôrodnej
skúsenosti, ktoré sa uskutočnilo 3.júna 2017 v Bratislave na Ševčenkovej ulici č. 24. Na
tomto útulnom stretnutí sa rozoberali témy toho ako pôrod prebieha v ideálnych
podmienkach, na čo sa žena musí pripraviť v nemocničnom prostredí, no najmä sa stretnutie

sústredilo na prepojenie psychickej a telesnej stránky, účastníčky sa učili vnímať svoje telo
a pracovať s bolesťou.