Psychológia na pomoc učiteľkám - ako to dopadlo?

Spoločné stretnutia učiteliek organizovala v rámci svojho projektu „Psychológia na pomoc učiteľom
a učiteľkám“ študentka Sokratovho inštitútu a psychologička Paulína Cséplőová v spolupráci so
školskou psychologičkou ZŠ Kubranská Petrou Gogolákovou. „Naším cieľom je podporiť osobný rozvoj
učiteľov a učiteliek a vytvoriť priestor, kde by mali možnosť podeliť sa o svoje skúsenosti a pomáhať si
pri riešení problémových situácií.“ popísala svoj projekt Cséplőová.
Učiteľky sa prvýkrát stretli v januári a dvojica psychologičiek k programu pristupovala flexibilne.
„Snažili sme sa ho nastaviť tak, aby spĺňal očakávania učiteliek a aby tieto stretnutia boli pre nich
prínosné v tom, čo potrebujú.“
Téma „Ja ako učiteľ/ka“ mala podporiť sebareflexiu učiteliek a bližšie preskúmať ich vlastný vyučovací
štýl. K tomu im mohla pomôcť aj Hodnotiaca škála vlastností učiteľa, ktorú vypĺňali najprv samy
učiteľky a neskôr aj ich žiaci. Rozdiely v hodnotení vyústili do záverečnej diskusie, ktorá priniesla
viacero podnetov na zlepšenie vyučovacieho procesu a metód. Neskôr sa skupina venovala
komunikačným zručnostiam, napríklad počas problematických situácií, ktoré sa v triedach vyskytujú
takmer každý deň. Učiteľky a psychologičky hľadali cestu ako hovoriť s deťmi tak, aby ich počúvali.
Dôležitou súčasťou stretnutí bola aj psychohygiena a prevencia syndrómu vyhorenia.
Úlohou tohto projektu bolo aj zvyšovanie povedomia učiteľov o práci školských psychológov a o tom,
ako môžu v rámci svojej práce využívať ich služby.