Ako to dopadlo?

Hra #SMETUSPOLU trénuje u žiakov/čok dôležité sociálne zručnosti

 

Nina Mikušková, študentka Sokratovho Inštitútu, vytvorila hru #SMETUSPOLU, ktorá sa snaží u žiakov a žiačok základných a stredných škôl narúšať hranice komfortnej zóny, podporovať odvahu aktívne sa zúčastňovať diania okolo a vyzýva k angažovanosti a spolupatričnosti.

 

Mladí ľudia sú v súčasnosti zavalení informáciami, pričom sa ale ocitajú v tzv. informačných bublinách. V situácii, kedy sú ich názory v podstatnej miere formované informáciami v online priestore, získanými tzv. z druhej ruky než  vlastnou skúsenosťou, je potom náročné hodnotovo sa zorientovať. Cieľom projektu je preto prispieť k riešeniu akútnych spoločenských problémov súvisiacich so vzdelávaním mladých ľudí inováciou výučby etiky a občianskej náuky prostredníctvom interaktívnej učebnej pomôcky vo forme hry #SMETUSPOLU. Táto hra podnecuje žiakov/čky ku kritickej reflexií, získavaniu vlastných skúseností a postojovo-hodnotových orientácií. 

Verzia hry #SMETUSPOLU vizuálne vychádza z hry BEEN THERE TOGETHER, ktorú Nina Mikušková vytvorila ešte ako študentka, v rámci svojej diplomovej práce. Obsah hry je pritom možné meniť a prispôsobiť Štátnemu vzdelávaciemu programu (2015), tak aby sa učiteľom/kám s hrou ľahko pracovalo v rámci vyučovacieho procesu. Hra sa nás prostredníctvom jednoduchých farebne rozdelených textových kartičiek pýta na názor na rôzne otázky, podnecuje ku kritickému mysleniu a inšpiruje k záujmu o okolie.

Vo forme #SMETUSPOLU sa zameriava na dve oblasti:

Človek a príroda, so zámerom zaujímať sa o svoje okolie, životné prostredie a uvedomovať si zodpovednosť za vlastné správanie.

Človek a spoločnosť, v ktorej sa snaží v žiakoch/čkách podnietiť angažovanosť, starostlivosť o slabších a znevýhodnených a otvárať rôzne témy, ktoré naša spoločnosť v súčasnosti rieši.

"Ja som dostal kartičku o tom, ako by som bol voči prostrediu zhovievavejší čo sa týka mojej desiaty. Som rád, že táto kartička pripadla zrovna na mňa, pretože u mňa je výrazný priestor na väčšie šetrenie."