Ozeleňovanie FSS

Víziou stojacou za mikroprojektom  je naštartovanie dlhodobých pozitívnych environmentálnych opatrení, ktoré prispejú k ozeleňovaniu Fakulty sociálních studií Masarykovej univerzity v Brne.

Hlavným cieľom je zaviesť systém funkčného a efektívneho triedeného zberu odpadov v priestoroch fakulty, na ktorý by mali v budúcnosti nadväzovať ďalšie aktivity. Mikroprojekt realizujem v spolupráci s Okrašlovacím spolkom a študentmi Katedry environmentálních studií. V súčasnosti prebieha prípravná fáza spustenia systému triedeného zberu odpadu.